ทางหนีไฟ
Pole-01 

ติดป้ายขนาด 90X180 cm

ติดตั้งด้วยวิธีขุดหลุม เทปูน

ทางหนีไฟ
Pole-02

ติดป้ายขนาด 122X244 cm

ติดตั้งด้วยวิธีขุดหลุม เทปูน

ทางหนีไฟ
Pole-03

ติดป้ายขนาด 90X180 cm

ติดตั้งด้วยวิธียิงพุกเหล็ก ติดกับพื้นคอนกรีต

ทางหนีไฟ
Pole-04

ติดป้ายขนาด 122X244 cm

ติดตั้งด้วยวิธียิงพุกเหล็ก ติดกับพื้นคอนกรีต