Sahamongkolchai Ltd.,Part.

 
หน้าแรก
ป้ายทางหนีไฟ S1
ป้ายเรืองแสง S2
ป้ายเตือน S3
ป้ายบังคับ S4
ป้ายห้าม S5
ป้ายสภาวะปลอดภัย S6
ป้ายอุปกรณ์ดับเพลิง S7
ป้ายจราจร S8
ป้ายสถิติความปลอดภัย S9
ป้ายห้อง Lab และสารเคมีี S10
ป้ายปลอดภัยไว้ก่อน S11
ป้ายจุดรวมพล S12
ป้ายต่อต้านยาเสพติิด S13
TAG และ Label S14
ป้ายกัดกรด S15
ป้ายไวนิล S16
ป้ายอะคริลิค ดัด พับ S17
ตัวอย่างผลงาน S18
 
อุปกรณ์
อุปกรณ์จราจร E1
ธง E2
 

Contact us : smc@sahamongkolchai.com Tel: 02-449-5982 Fax: 02-4495981
 

ป้ายห้าม:
ขนาดมาตราฐาน คือ 30X45 cm 20X30 cm
 
ป้ายห้าม คือ ป้ายที่ใช้เพื่อบอกให้รู้ว่า บริเวณนี้มีข้อห้ามอะไรบ้าง เราควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย


ห้ามสูบบุหรี่  
ห้ามสูบบุหรี่
 
ห้ามจุดไฟ
 
ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต
PS01ห้ามสูบบุหรี่
 
PS01-2ห้ามสูบบุหรี่
PS02ห้ามจุดไฟ
 
PS03ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต
ห้ามเข้า
ห้ามจุดไฟ
ห้ามถ่ายรูป
PS04 ห้ามผ่านเข้าเด็ดขาด
PS05 ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ
PS06 ห้ามสวมรองเท้าแตะ
PS07 ห้ามถ่ายรูป
ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร
ห้ามรับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม
ห้ามรับประทานอาหาร
PS08 ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
PS09 ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร
PS10 ห้ามรับประทานอาหาร
PS11 ห้ามรับประทานอาหาร
ห้ามวางสิ่งของ
PS12 ห้ามวางสิ่งของ
PS13 ห้ามสูบบุหรี่ จุดไฟ
PS14 ห้ามเดินเครื่องก่อนได้รับอนุญาต
PS15 ลิฟท์ขนส่งห้ามโดยสาร
กรณีเกิดเพลิงไหม้ห้ามใช้ลิฟท์
PS16 กรณีเกิดเพลิงไหม้ห้ามใช้ลิฟท์
PS17 ห้ามใช้น้ำดับไฟ
PS18 ห้ามถ่ายวีดีโอ PS19 ห้ามนำสุนัขเข้า
PS20 ห้ามนำสุนัขมาขับถ่าย PS21 เขตปลอดบุหรี่ PS22 พื้นที่อันตราย ห้ามเข้า PS23 ห้ามใช้เสียง
ห้ามจอดรถ ห้ามเปิดวาล์ว    
PS24 ห้ามจอดรถ PS25 ห้ามเปิดวาล์วก่อนได้รับอนุญาต    

   
PS26 ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำและ รับประทานอาหาร   PS27 ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามรับประทานอาหาร   PS28 อันตรายห้ามเข้า

 

ป้าย ขนาด 15X40 cm    
ห้ามสูบบุหรี่   ห้ามจุดไฟ   ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต  
PS1540-01 ห้ามสูบบุหรี่   PS1540-02 ห้ามจุดไฟ   PS1540-03 ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต   PS1540-04 ห้ามสวมรองเท้าแตะ
ห้ามถ่ายรูป   ห้ามรับประทานอาหาร   กรณีเกิดเพลิงไหม้ ห้ามใช้ลิฟท์   ถังดับเพลิง
PS1540-05 ห้ามถ่ายรูป   PS1540-06 ห้ามรับประทานอาหาร PS1540-07 กรณีเกิดเพลิงไหม้ ห้ามใช้ลิฟท์   PS1540-08 ถังดับเพลิง
สายฉีดน้ำดับเพลิง สัญญานแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ผู้ไม่มีกิจห้ามเข้า ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร
PS1540-09 สายฉีดน้ำดับเพลิง PS1540-10 สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ PS1540-11 ผู้ไม่มีกิจห้ามเข้า PS1540-12 ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร
บุคคลภายนอกห้ามเข้า ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต ห้ามจอดรถ  
PS1540-13 บุคคลภายนอกห้ามเข้า PS1540-14 ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต PS1540-15 ห้ามจอดรถ  

 
back to main menu